Navigace: Domů PRO ČLENY Aktuality

Aktuality

Rada SPoD-ISA ve zkratce 23.9.2015

Tisk

Hlavní body programu: Jednání s LDF - spolupráce na arboristických certifikacích | Spolupráce s ISA | Pracovní skupina Standardy a ceníky - pravidla pro komunikaci s pracovní skupinou | Pracovní skuipna OPŽP - podněty od sekce pro vedoucího pracovní skupiny P. Förchtgotta | Certifikace ETW - vývoj certifikace v ČR | Národní arboristická konference Strom pro život - život pro strom - hledání garanta programu, vymýšlení tématu pro rok 2015 | MČR ve stromolezení - hledání nového garanta

 

Rada SPoD-ISA ve zkratce z jednání 15.8.2014

Tisk

Jednání rady se neslo především v duchu posledních příprav konference Strom pro život – život pro strom a doprovodného programu MČR ve stromolezení.

Dalším tématem byla inovace systému certifikace. Byly stanoveny tematické okruhy, na nichž bude nová certifikační komise pracovat: Bezpečnost, nastavení systému a jeho rozvoj, organizační zajištění samotné zkoušky, spolupráce s EAC, soulad s ČCA, propagace a PR, servis certifikovaným. Předběžně byli nominování jednotliví členové komise, s nimiž bude probíhat další jednání.

Arboristické standardy: J. Skotnica informoval o průběhu jednání o standardu Bezpečnostní vazby a podpěry.

Novými zástupci SZKT v ISE se stali Jiří Šmída a Martina Stöhrová.

Vzhledem k tomu, že po devíti letech úspěšné práce, skončil ve funkci garanta MČR ve stromolezení Jan Svárovský, hledá se nový garant! Své tipy, doporučení i přihlášky prosím pište na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Honzovi za jeho práci mnohokrát děkujeme!

 

Stromojízda při mistrovství České republiky ve stromolezení - 16.8. 2014

Tisk

V rámci doprovodného programu mistrovství se uskuteční komentovaná cyklojízda po památných a významných stromech Prahy s krátkými zastávkami u jednotlivých stromů na trase. Pojďte se společně projet za poznáním pozoruhodných dřevin, dozvíte se mnoho zajímavostí! :-)

  • Sobota 16.8.2014.
  • Sraz 9h u stanice metra C Opatov
  • Cíl Braník (areál mistrovství).
  • V cíli se můžete zúčastnit 14. ročníku mistrovství republiky ve stromolezení s dalším doprovodným programem.
  • Přesná trasa cyklojízdy: zde (slouží i pro stažení do přístroje GPS)

cyklojizda_web plakat-A4_web
 

Rada SPoD-ISA informuje – platnost certifikátů ETW

Tisk

Vzhledem k rozporu mezi datem platnosti uvedeném na certifikátu ETW a údajem na webových stránkách EAC i SZKT, jsme požádali zástupce EAC aby podal žádost o vysvětlení.

___

Od paní Irene Schliefer z kanceláře EAC jsme obdrželi tuto odpověď:

...„You are right in that there is a discrepancy between the validity date on the certificate and on the online list of certified ETW. The ETW list states the exact period of three years by referring to the precise day of the successful exam. However, there has always been an agreement that the whole year is counted (= up to 31 st December) in order to do a bit of justice to candidates who passed their exam, for instance, in October. Thus they have two more months to get recertified. The certificate takes account of this by stating 12/2014 (as in the present case). We have left the precise date on the internet list to put a slight pressure on the candidate. If he or she reads recertification deadline: 12/2014, he/she may think that there still is a lot of time left, while a date like 16.03.2014 sounds more like a recertification "alarm".

Another reason why we put 12/2014 on the certificate is that our ETW Rules say:

"Recertification can only be approved up to December 31, one year after the expiry date of the certification."

In other words: the candidate has 4 years time to ask for recertification, although this will not change the actual counting of 3 years. Arborist with date 16.3.2014 now has time to get recertified until 31 st December 2015, his new certificate will state the validity 12/2017."...

.

( V překladu:)

Máte pravdu v tom, že existuje rozpor mezi datem platnosti certifikátu a na on-line seznamu certifikovaných ETW. Seznam ETW uvádí přesné období tří let s odkazem na přesný den úspěšné zkoušky. Nicméně, je tam vždy dohoda, že se počítá celý rok (= až do 31.prosince), aby to bylo spravedlivější pro uchazeče, kteří prošli zkouškou např. v říjnu. Tito uchazeči pak mají další dva měsíce času na recertifikaci. Certifikát to bere v úvahu tím, že uvádí 12/2013 (jako v tomto případě). Přesné datum na internetovém seznamu je proto, aby si kandidát uvědomil, že je čas k recertifikaci. Jestliže je uveden termín 12/2014 může si myslet, že má ještě spoustu času, zatímco datum 16.3.2014 vyznívá spíše jako „certifikační alarm".

Dalším důvodem, proč je na certifikátu uvedeno 12/2014 je, že v pravidlech EAC se doslova uvádí:

„Recertifikace mohou být schváleny pouze do 31.12.jednoho roku po uplynutí platnosti osvědčení."

Jinými slovy: kandidát má od vydání certifikátu čtyři roky času požádat o recertifikaci, ale nezmění se datum platnosti nového certifikátu. Tzn. pokud uchazeč skládal zkoušku v roce 2011, má čas aby se necertifikoval až do 31.12.2015, ale jeho nový certifikát bude uvádět platnost 12/2017.)

___

Poznámka rady SPOD: Pokud však uvedený uchazeč žádá o recertifikaci až v období po 31.12.2014 (datum platnosti uvedené na certifikátu) je mu recertifikace poskytnuta, avšak v období mezi ukončením platnosti prvního a vydáním nového není držitelem certifikátu ETW. Zároveň upozorňujeme, že ačkoli EAC uvádí konečný termín 31.12., je nutné počítat také s časem na zpracování žádosti a doručení nového certifikátu žadateli, proto je vhodné (potřebuje – li uchazeč prokazovat svou kvalifikaci prostřednictvím certifikátu) žádat o recertifikaci minimálně s dvouměsíčním předstihem.

Zveřejnění tohoto oficiálního vysvětlení je pouze první krok k vyřešení problému s rozporem data uvedeného na certifikátu s datem uvedeným na webových stránkách, rada SPOD, bude žádat EAC o celkovou nápravu situace (uvádění skutečné platnosti certifikátu na webu), jelikož se domnívá, že tento rozpor může certifikovaným arboristům způsobit spíše nepříjemnosti než výhody.

 

Rada SPoD-ISA ve zkratce 13.6.2014

Tisk

Rada SPOD společně s LDF MENDELU připomínkovala kvalifikaci samostatný technik arborista v systému národní soustavy kvalifikací.

SPOD se připojila k připomínkám České komory architektů k Novému občanskému zákoníku.

Rada SPOD byla informována o průběhu projednávání návrhu novelizace vyhlášky 189/2013 Sb.

Připravuje se konference Strom pro život – život pro strom v Praze. Většina přednášejících již byla oslovena, čeká se jak dopadne jednání se zahraničními hosty (Mezi pozvanými jsou Balder (+kolega), Fernini, Hedge).

Pripravuje se také MČR ve stromolezení včetně bohatého doprovodného programu. Budeme velmi rádi za pomoc, ať v podobě sponzorských darů a finančních příspěvků, tak v podobě osobní pomoci při zajišťování doprovodného programu akce (v případě zájmu nás prosím kontaktujte na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

Certifikace ETW projde inovací – garant certifikace sestaví pracovní skupinu, jejíž členové budou organizovat jednotlivé dílčí úkoly a dohlížet na průběh certifikace. Jedním z členů pracovní skupiny bude také bezpečnostní technik, který bude spolupracovat na základě smluvního vztahu na všech akcích SPOD-ISA. Vzhledem k opakujícím se problémům s jednotlivými výstupovými sety, bude v následujících měsících zveřejněna ukázka 5 modelových výstupových setů. Pokud bude mít uchazeč zájem použít při certifikaci jinou sestavu, může ji zaslat (fotodokumentaci, popis zapojení, výrobní čísla jednotlivých prvků) společně s přihláškou k certifikaci – bezpečnostní technik tuto sestavu vyhodnotí a upozorní uchazeče, zda odpovídá bezpečnostním předpisům a může být použita při certifikaci.

Arboristické standardy: K veřejné oponentuře se chystá standard 01 002 Ochrana stromů při stavební činnosti, nově se ovírají standardy 02 006 Úprava stanovištních poměrů stromů a keřů a 02 007 Výchova porostů, u těchto standardů je osobou, jež zastupuje zájmy SZKT David Hora.

ČCA Plošinář – rada SPOD byla informována o průběhu první zkoušky nově otevřené certifikace ČCA Plošinář, na níž spolupracujeme s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity. Považujeme za přínosné, že nároky kladené na kvalitu technik a znalost technologií řezů jsou obdobné jako u stromolezeckých zkoušek a budeme usilovat, aby tomu tak bylo i nadále.

 

Rada SPoD-ISA ve zkratce 5. 2. a 4. 3. 2014

Tisk

Po zvolení nových členů rady Valnou hromadou bylo nutno potvrdit mandát předsedy a místopředsedy rady SPoD. Opětovně byli zvoleni L. Kejha a J Skotnica.

Vrcholí přípravy grantové konference v Lednici – jsou oslovováni přednášející, vytvořena anotace jednotlivých přednášek, sestavován časový harmonogram.

Připravuje se také konference Strom pro život, život pro strom, která se uskuteční v Praze a bude se zabývat problematikou stromu v ulicích. Během konference se uskuteční tematické workshopy.Sestavuje se předběžný tematický okruh přednášek a jejich obsazení.

Připravují se také další jednodenní semináře (např. tematika bezpečnosti práce) a odborné články.

Společně s LDF Mendelu byly zaslány připomínky ke kvalifikaci arborista v Národní soustavě kvalifikací.

Vzhledem k navýšení cen poplatků EAC došlo ke zvýšení ceny certifikace ETW. Rada SPoD nadále jedná s EAC a s J. Grábnerem (zástupcem ČR v EAC) o problematice cenové politiky EAC, která se stává v poslední době pro nás, ale i kolegy ze sousedních zemí neúnosnou.

Byla založena skupina ARBORISTIKA V ČR na sociální síti facebook, jejímž cílem je vytvořit komunikační platformu pro sdílení formálních i neformálních informací mezi stromolezci.

Garantem akce Zdravé stromy pro zítřek se stala Š. Weberová.

 

Rada SPoD-ISA ve zkratce 15. 10. 2013

Tisk

Rada se zabývala tématem spolupráce s ISA, definovala úkoly pro Martina Hnilicu – zástupce společnosti v ISA. Zároveň vyzýváme členy SPoD, aby nám posílali tipy na zajímavé články a postřehy z časopisu ISA – jsme schopni zajistit překlad a publikaci vybraných témat z tohoto časopisu.

Rada vytvořila novou podobu předcertifikačních školení – jakožto součásti celkové koncepce vzdělávání SZKT. Bude se jednat o jednodenní, případně dvoudenní prakticky zaměřené semináře. První tři proběhnou ještě v průběhu zimy – před jarní certifikační zkouškou.

Byl upřesněn program grantové konference v Lednici a zahájeno jednání o pozvání zahraničního přednášejícího - Cecila C. Konijnendijka (Švédský specialista v oblasti Urban forestry).

Byl připomínkován návrh správní rady na výši členských příspěvků na příští rok.

Ingrid Kochová z rodinných důvodů rezignovala na funkci v radě SPoD. Jménem rady SPoD děkujeme za zodpovědnou a usilovnou práci!

 

Rada SPoD-ISA ve zkratce 5.9. 2013

Tisk

Konference Strom pro život, život pro strom Rada se zabývala ohlasy a připomínkami z letošní konference , největší zájem je o praktická témata, workshopy, konkrétní postupy. K jednání byli přizváni organizátoři stromolezeckých závodů, abychom sladili společný postup. Předběžně bylo jednáno o místě konání následujícího ročníku – nejspíše se jím stane Praha. Tematicky by měl být příští ročník konference zaměřen na sortimenty a péči o ně.

Certifikace ETW: Bude spuštěno přihlašování na podzimní termín certifikace. Účastníci se budou moci hlásit do 16.9. Dle jejich počtu se rozhodne, zda se podzimní termín zkoušky uskuteční.

Konference v rámci grantového projektu v Lednici –konference bude zaměřena na různá témata související s péčí o dřeviny, byl projednán obsah jednotlivých témat, v nejbližší době budou osloveni přednášející s žádostí o spolupráci.

ISA – k jednání byl přizván Martin Hnilica, zástupce společnosti v ISA, aby nastínil současnou situaci a další směřování naší spolupráce.

Valná hromada SPoD – Třem členům rady v letošním roce končí mandát. Hledáme vhodné kandidáty, zamyslete se prosím nad tím, zda byste i vy nechtěli být účastníky dění v oboru a přispět svou prací k jeho rozkvětu!

 

Závodníci ETCC 2013 se sešli ve městě Thun, Švýcarsko

Tisk

ETCCLetošní Evropské stromolezecké mistrovství (European Tree Climbing Championship - ETCC) se pořádalo ve Švýcarském Thunu, 7.-8. září 2013 mezi ohromujícími kulisami jezera Thun, řeky Aare a majestátními Bernskými Alpami. 

Závodníci ze 17 zemí zápasili o titul Evropský šamipon a přítomnost na Mezinárodním stromolezeckém mistrovství 2014 v Milwaukee, Wisconsin. Prvně se zúčastnili i soutěžící ze zemí Litva, Finsko a Polsko.

Celý článek...
 

EAC zvedla ceny za certifikáty Evropský arborista

Tisk

Nové certifikáty, recertifikace, či duplikáty certifikátů Evropský arborista ETW (European Tree Worker) budou nyní dražší. Cena recertifikace či duplikátů certifikátu je nyní 3 200 Kč a je reakcí na zvýšení poplatků za vystavení dokumentů, které se odvádějí oficiálnímu pořadateli těchto certifikací tedy Evropské arboristické radě (European Arboricultural Council, EAC).

 

Jiří Voda se stal mistrem

Tisk

Aigen_portrety_i

Jiří Voda se stal mistrem Rakouského stromolezeckého šampionátu (28.-30. 6. 2013, zámek Aigen v Salzburgu) a Šimon Zbožínek zde obsadil osmé místo! Oběma děkujeme za nádhernou reprezentaci České republiky a přejeme jim v profesní i závodní kariéřmnoho dalších úspěchů.

 

Safety Alert: Stop use Petzl ZIGZAG Mechanical Prusik

Tisk

As a follow-up to Petzl's previous Saftey Information issued April 15, and after conducting additional testing, Petzl is issuing a Stop-Use Safety Alert for the ZIGZAG mechanical Prusik.

Petzl asks all ZIGZAG users to do the following:
- Stop use of the ZIGZAG Mechanical Prusik immediately
- Download and read the Safety Alert PDF containing important information (linked to below)

Safety Alert: Stop use Petzl ZIGZAG Mechanical Prusik 

Petzl appreciates your help and patience in this matter, and we sincerely apologize for this inconvenience.

Rick Vance
Technical Information Manager
Petzl America 

 

Rada SPoD-ISA ve zkratce 2. 4. 2013

Tisk

Konference Strom pro život, život pro strom – KONCEPCE PÉČE O DŘEVINY. Upozornění na změnu termínu konání závodů – 17.VIII.2013 a konference – 19.a 20.VIII. 2013 z důvodu konání jiné akce v areálu. Láďa Kejha představil časový harmonogram konference. Rada Projednala výši vložného na závody a konferenci.

Certifikace ETW: Na jarní certifikaci 3.V.2013 je přihlášen dostatečný počet účastníků. Rada SPoD pracuje na nové koncepci předcertifikačních školení.

Rada SPoD připravuje přehled a náplň kurzů, jež jsou srovnatelné s certifikátem ETW pro účely výběrových řízení na ošetřování dřevin.

Další řešená témata: program Zdravé stromy pro zítřek, příprava plakátů Řez keřů a aktualizace plakátu Řez stromů, příprava grantové konference v Lednici, naplňování strategického plánu

 

Rada SPoD-ISA ve zkratce 5. 2. 2013

Tisk

• Konference Strom pro život, život pro strom – KONCEPCE PÉČE O DŘEVINY. Byl stanoven obsahový rámec, navržená témata byla rozdělana do šesti okruhů:

1. Strom součást zeleně, analýza území, nastavení priorit

2. Plán péče

3. Cena péče, systematičnost, snaha o zefektivnění

4. Výběr dodavatele a kvalita díla

5. Strom jako součást veřejného prostoru (práce s věřejností a osvěta)

6. Pohled za humna - práce nekončí na hranici obce (péče o zeleň v krajině)

Garantem konference je Ladislav Kejha.

• Certifikace ETW: Garantem certifikace ETW byl zvolen ing. Ivo Peřina. Bylo rozhodnuto, že jarní termín 2. až 3. V.2013 proběhne bez předchozího školení, podzimnímu termínu 10. až 11.X.2013 bude předcházet předcertifikační školení v září (datum bude upřesněno později). Poslední termín přijetí přihlášek k jarní certifikaci je 31.III.2013. • Podnět k etické komisi: Rada SPoD – ISA rozhodla, že stížnost pana Kováříka nepřísluší k řešení etickou komisí, která má za úkol posuzovat kvalitu práce certifikovaného arboristy. • Ceníky AOPK/ÚRS: Problematiku ceníků na úrovni SZKT řeší Petr Vykrut a Ing. Marek Hamata. • Za radu SPoD bude kontaktní osobou Bc. Šárka Weberová. Láďa Kejha zorganizuje schůzku se zástupci AOPK k tématu návaznosti agenturních ceníků arboristických prací na ceníky ÚRS. • Národní soustava kvalifikací: Návrh zapojení SZKT jakožto poskytovatele vzdělávání v oboru do národní soustavy kvalifikací. • Inventarizace dřevin – neziskovou: Rada SPoD nesouhlasí se zapojením SZKT při inventarizování dřevin pro malá města s pomocí dobrovolníků hnutí Brontosaurus. • Odborná komise ČCA: Zajištění náhrady za profesora Pejchala. Zvolen Ing. Jiří Skotnica. kterého za to v etické komisi ČCA nahradí Ing. Jan Forejt.

 

Výsledky z nultých závodů v Nitře

Tisk

Absolutním vítězem se stal Jiří Voda, Mirek Sucháček skončil na pátém místě a slovenským mistrem se stal Marek Áč a zde je pořadí dalších:

Jiří Voda

Marek Áč

Michal Zelenák

Mirek Sucháček

Link na reportáž: http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/regiony/v-nitre-sa-konal-stromolezecky-sampionat.html

Organizátoři velmi děkují klukům ze stromolezectvi.cz, kteří jim přišli pomoci.

(pozn. kanc.: čekáme na úplné pořadí závodníků)

 

Rada SPoD-ISA ve zkratce 13.9.2012

Tisk

Výroční setkání SPoD 2012: setkání proběhne v sále na adrese kanceláře SZKT v Plzeňské 15.11. Bude spojeno s kulturní akcí (koncert zajistí L. Kejha).

Strategický plán SPoD-ISA: výjezdní zasedání pro strategické plánování. Nutná účast pokud možno celé Rady. 20.-21. října 2012, Nebílovy.

Arboristické standardy:

a) Ochrana stromů – L Kejha rozešle připravený prvotní materiál, všichni členové Rady se k němu vyjádří a pošlou své připomínky.

b) Kácení – J. Skotnica informoval Radu o průběhu prvního jednání, výstupem je mj.:

- nutnost přesného definování jednotlivých technologií

- potřeba aktualizace ceníků prací (I. Peřina zahájí jednání ke kácení vč. dopracování ceníku řezů)

- bezpečnost bude řešena zvlášť standardem

Slovensko – mistrovství ve stromolezení
J. Svárovský informoval Radu o žádosti Slovenského přidruženého charteru ISA o pomoc s pořádáním mistrovství ve stromolezení (rozhodčí). Prosbu rozešleme našim členům a vyvěsíme na naše stránky.
 

Koncept Standardu péče o přírodu a krajinu A02 001 - Výsadba stromů

Tisk

Vystavený koncept standardu SPPK A02 001 je zpřístupněn odborné veřejnosti pro umožnění připomínkování textu před tím, než bude poskytnut oponentskému pracovišti. Text bude ještě po formální stránce opravován a doplňován. Připomínky a komentáře, prosím, zasílejte na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript s Předmětem: SPPK, a to nejpozději do 15.6.2012.

 

Výsledný text oponovaného standardu bude následně zdarma ke stažení na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (standardy.nature.cz).

 

Rada SPoD-ISA ve zkratce 14.5.2012

Tisk

Program konference byl upraven do finální podoby doplněny témata Strom jako indikátor stanoviště volba vhodného taxonu na dané stanoviště, +vliv eutrofizace prostředí na staré stromy, Obvodové redukce • L. Kejha navrhuje další jednání navazující na započatá jednání o strategii SPoD-ISA. Termín: září • standard Výsadba je připraven k připomínkování a S. Vávrová ho vyvěsí na web SPoD-ISA  • Standard Hodnocení – za SPoD-ISA bude členkou pracovního týmu I. Kochová • Ceníky ÚRS – I. Peřina znovu otevře jednání o aktualizaci ceníků a jejich doplnění i bez návaznosti na stav rozpracovanosti standardů technologií podle doporučených technologií SZKT (SPoD-ISA)  Řezy – přizpůsobit standardu a upravit ceny, Kácení – dle doporučench technologií sestavit nvé skupiny cen, spolupráce se SZUZ – osloví I. Peřina (R. Ivánka). SPoD-ISA sestaví pracovní skupinu pro řez a kácení - problém momentálně nastavených cenových hladin lze vyřešit přizpůsobením technologií aktuálně vydaných standardů řezu •   Kačina – seminář 8.6. účast zástupců rady SPoD-ISA: J. Skotnica, L. Kejha • Mistrovství ČR ve stromolezení 2012 J. Svárovský bude přizván na další radu (zajistí S. Vávrová) začátek června  • Propagace certifikace ETW PR články, letáky – úkol na příští radu, Moderní obec, Svaz měst a obcí, apod. D. Štechová zajistí seznam možností publikace článků • Rada SPoD-ISA rozhodla o nutnosti aktualizace naučných plakátů dle nových standardů a to jmenovitě: Řez, Výsadby  • L. Kejha navrhuje sladit logo SPoD-ISA a SZKT (projedná se na srategickém plánování sekce) • Příprava na strategické plánování – úkol všem S. Vávrová rozešle členům rady zápis ze strategického plánování které proběhlo v roce 2009.

 

Rada SPoD-ISA ve zkratce 2.4.2012

Tisk

Spolupráce s MENDELU. SZTK je rovnocennému partnerství nakloněná. Je potřeba dokončit a podepsat některé dílčí smlouvy o spolupráci. V této souvislosti se připravuje se osobní schůzka D.Štechové a P. Horáčka. • Dále bylo bohužel ukončeno jednání o možnosti vytvoření autorizace technika – arboristy. SPoD-ISA ve snaze o zvýšení odborné úrovně a posílení společenského postavení oboru usilovala o možnost této autorizace technika, který by se uplatnil jako technický dozor. To bohužel není zatím možné, protože by se kvůli tomu musel změnit zákon (č. 360/1992 Sb. - o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě), kde je uvedeno, že autorizovaný technik je oprávněn vypracovávat nebo se podílet na vypracování projektové dokumentace. • P. Grábner připravuje program na schůzku certifikačních komisařů (23.4.2012, Mělník). • Zahajujeme aktivní přípravu certifikace ČCA plošinář. • Dokončujeme program národní arboristické konference Strom pro život – život pro strom 2012. • SZKT – SPoD-ISA spolupracuje s NP na jednorázově pořádaných seminářích přidružených k akci Zdravé stromy pro ztřek – SZKT  je odborným garantem a dodává lektory pro praktickou část.

 

Evropské mistrovství ve stromolezení 2012 - POZVÁNKA PRO DOBROVOLNÍKY

Tisk
Vážení přátelé stromolezeckých závodů,

ve dnech 23. a 24. června ve městě Bernried am Starnberger v Německu se bude kontakt Evropské mistrovství ve stromolezení 2012!

Evropská organizační komise v čele s Johnem Colesem opět požádala evropské země o pomoc s organizací mistrovství. Pokud byste tedy chtěli jako dobrovolníci jet pomoci a potkat se zde se zahraničními kolegy, vyplňte, prosím, přiložený formulář a zašlete ho přímo hlavnímu rozhodčímu Johnovi Colesovi na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a to nejpozději do 30. dubna 2012!

Více informací najdete v PRŮVODNÍM DOPISE (ke stažení). FORMULÁŘ k vyplnění (ke stažení).

 

Rada SPoD-ISA ve zkratce 2.2.2012

Tisk
Poslední jednání rady SPoD-ISA proběhlo v Praze v kanceláři Společnosti. Hlavním předmětem jednání bylo pokračování na tvorbě programu konference, která se letos bude zabývat hodnocením stromů, okruhy znalostí certifikovaného konzultanta a možnostmi následné aplikace výstupů hodnocení. Dalším důležitým bodem byla reakce na změnu vyhlášky č.37/97 MHMP ze dne 17.1.2011, kterou Rada MHMP zrušila stávající zákaz solení chodníků v Praze. Rada se dohodla, že za SZKT pošleme stanovisko našim členům a SZUZ. Dále budou vyhotoveny formuláře pro petiční podpisy, které také půjdou stejnou cestou. Dalšími body jednání byly témata jednodenních seminářů na letošní rok a návrhy členů pro nově vznikající pracovní skupiny dalších standardů (Hodnocení stromů, Ochrana stromů, Kácení).
 

Rada SPoD-ISA ve zkratce 24.1.2012

Tisk
Rada SPoD-ISA se sešla v Brně dne 24.1.2012. Na programu jednání byla příprava národní arboristické konference Strom pro život - život pro strom 2012. Členové rady si mezi sebe rozdělili oslovování jednotlivých přednášejících. Čeká se na potvrzení hlavních speakrů a témat. Ihned jakmile bude potvrzeno, vyvěsíme první informace na web a rozběhne se první propagace. Dalším důležitým bodem jednání byla skladba jednodenních seminářů pro rok 2012. Základní informace budou vyvěšeny na webu během následujících dvou týdnů a na programu se bude dále aktivně pracovat. Třetím bodem v programu byla tvorba obsahu arboristické části časopisu ZPK se kterým bude rada SPoD-ISA pomáhat pod koordinací člena redakční rady.
 

EAC Newsletter

Tisk

news_eac

European Arboricultural Council (EAC) - Evropská arboristická rada poslala do kanceláře 25 ks výtisků bezplatného EAC Newsletteru. Newsletter obsahuje informace činnosti organizace, krátké zprávy z členských zemí a je psaný v anglickém jazyce. Pro zájemce jsou výtisky k vyzvednutí přímo v kanceláři nebo je můžeme na vyžádání zaslat.

 

SPOLEČNÉ PRACOVNÍ SETKÁNÍ RAD SZKT

Tisk


Dne 10. prosince se v prostorách návštěvnického centra Průhonického zámku sešli klíčoví představitelé SZKT - zástupci kanceláře, členové správní rady, rady Sekce péče o dřeviny - ISA, rady Sekce krajinářské architektury IFLA CZ a také rady redakční. Na programu jednání bylo projednání klíčových úkolů roku 2012, záležitosti časopisu Zahrada-park-krajina a v neposlední míře i vztahy a komunikace složek v naší společnosti.


Hlavní zaměření SZKT v roce 2012 se dá stručně prezentovat v několika bodech:
• akce vně společnosti s důrazem na národní a regionální členění
• celoživotní vzdělávací program členů SZKT
• systémová spolupráce s obcemi
• vysoký stupeň profesionality
• vytvoření prostoru pro iniciativu členů


Opětovně vyzýváme naše členy a příznivce k aktivnímu zapojení do činnosti společnosti, uvítáme myšlenky na rozšíření stávajících projektů či vznik nových. Ozvěte se do kanceláře SZKT či na kontakty uvedené na našich webových stránkách.

 

MISTROVSTVÍ ČR VE STROMOLEZENÍ 2012 v KROMĚŘÍŽI

Tisk

Proč jsme se s Mistrovstvím ČR ve stromolezení vydali právě do Kroměříže? Důvod je zcela jednoduchý. Stromolezecké závody jsou tradičně spjaty s Národní arboristickou konferencí Strom pro život, život pro strom. Spjata je i Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu s Mendelovou universitou v Brně - z tohoto spojení vznikla dohoda o bienálním pořádání konference na universitě. Ale co závody? V Brně jsme je pořádali již třikrát a pociťujeme potřebu šířit stromolezeckou osvětu dále. Ale v dostupné vzdálenosti od Brna, abychom nepřišli o zmíněnou návaznost. Kroměříž toto kritérium splňuje, ale hlavně předčí ostatní možné uchazeče samotným místem pro konání závodů.
Historická hodnota Podzámecké zahrady a města celého působí na každého, kdo Kroměříž navštíví. Pro konání Mistrovství ČR ve stromolezení je tato hodnota zárukou dostatečného množství stromů „závodní" velikosti. Vždyť poslední úprava, která Podzámeckou zahradu ovlivnila a dala jí ráz krajinářského parku proběhala v 19. století. K přípravě i samotnému konání mistrovství budeme přistupovat s patřičným respektem a pokorou, není totiž běžné, aby se stromolezci při závodech proháněli v korunách stromů zapsaných do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Při první, květnové návštěvě Kroměříže jsme se dohodli s Arcibiskupstvím na místě konání a technické podpoře při konání mistrovství.

Začátkem prosince jsme se vydali s kolegyní Vávrovou do Kroměříze opět. Cílem této návštěvy byla schůzka se starostkou města Kroměříž Mgr. Danielou Hebnarovou, abychom si
při oficiální návštěvě na radnici potvrdili její přislíbené převzetí záštity nad připravovaným Mistrovstvím ČR ve stromolezení 2012.

Přeji příjemné a klidné prožití svátků Vánočních a pokud jako dárek plánujete letní dovolenou, pamatujte na termín závodů - příští rok se bude závodně stromolezit 19. 8. 2012.


Jan Svárovský
předseda MČR ve stromolezení

 

První jednání nové rady

Tisk

22.11.2011, Praha/ Mezi nejdůležitější body prvního jednání byla volba předsedy a místopředsedy Rady SPoD-ISA
- Předsedou Rady SPoD-ISA byl zvolen Ladislav Kejha, místopředsedou byl zvolen Ing. Jiří Skotnica
- Členové rady si rozlosovali délku funkčního období: 1 rok - Kochová, Boček; 2 roky - Vodička , Forejt, Vojáčková; 3 roky - Peřina, Kejha, Skotnica. Toto losování proběhlo z důvodu nutnosti překlenutí mezidobí - výsledkem bude pravidelná obměna vždy 1/3 členů rady z důvodu lepší návaznosti činností po změně členů rady. Od této doby bude funkční období každého člena 3 roky.
- Délku funkčního období je potřeba zanést do stanov SZKT. Rada si ukládá na jednom z příštích jednání sestavit vnitřní předpis Sekce o délce funkčního období předsedy (3 roky), následně dát podnět SR k odsouhlasení a změně vnitřních pravidel SZKT
- Jedním z dalších důležitých bodů bylo jednání ohledně ceníků arboristických prací ÚRS. Po dokončení standardů řezu je potřeba aktualizovat položky týkající se řezu v ceníku prací 823-1,2 (doplnění všech technologií, úprava cenových hladin); jednání s ÚRS povede nadále Ing. Ivo Peřina
- Bude také založena nová pracovní skupina pro tvorbu standardů kácení. Skupinu sestaví Ing. Ivo Peřina.
 

Výroční setkání členů SPoD-ISA

Tisk

7.11. 2011, Mělník/ Výroční setkání bylo spojené s odborným seminářem. Sešlo se na něm šedesát účastníků a to nejen z řad členů sekce. Předmětem setkání byla volba nových členů rady, výroční zpráva o činnosti sekce, schválení změny systému voleb do rady (tříletý mandát s každoročním obměňováním 1/3 členů rady) ale také diskuse členů o činnosti, působení a zaměření SPoD - ISA, nové návrhy, čemu věnovat více času, jaká činnost sekce je pro členy zajímavá apod.

Arboristické standardy

Na začátku celého setkání proběhl odborný seminář, který se týkal problematiky tvorby arboristických standardů konkrétně řezu dřevin na kterých se aktivní členové SPoD-ISA výrazně podílejí.
Odborný blok odstartoval svou přednáškou David Hora, DiS., který srovnal již existující standardy užívané v Německu a Velké Británii. Následovala ho RNDr. Milena Martinková, CSc. (MENDELU), která hovořila o řezech a technologii řezů z pohledu fyziologie stromu. V následných diskusích bylo možné se k problematice vyjádřit. Po přednáškách proběhla schůzka pracovní skupiny tvorby arboristických standardů, která nové poznatky do tvořených materiálů zapracovala.
Toto téma se týká skoro všech, kteří se arboristikou u nás zabývají, protože hotové standardy jistě významně ovlivní celkový vývoj arboristiky u nás. Abychom tedy toto téma zpřístupnili do širšího pléna, vyzvali jsme k účasti nejen naše členy ale i širší arboristickou veřejnost. Standardy řezu jsou nyní předané k oponentuře ZA FA MENDELU v Lednici. Po oponentuře budou připomínky do textu zapracované a poté budou hotové standardy zveřejněny. Standardy oficiálně vydá AOPK a SZKT se bude výrazně podílet na distribuci mezi laickou a odbornou veřejnost. Standardy budou šířeny bezplatně.

Standardy - "výsadba stromů" a "péče o keře" jsou nyní před dokončením a budou následovat. Začátkem roku by se mělo začít pracovat na dalších typech standardů.

Nové vize s příchodem nových tváří

Svoji činnost v radě sekce letos ukončili Bc. Alena Klimešová, DiS., Jan Svárovský, DiS. a Josef Grábner, DiS.. Děkujeme jim všem za jejich dosavadní činnost! Všichni, i bez svého členství v radě, budou nadále pokračovat v práci pro sekci. Jan Svárovský bude zajišťovat organizaci národního stromolezeckého mistrovství, Josef Grábner zůstává reprezentantem EAC v ČR a garantem certifikace ETW v ČR a Alena Klimešová se nabídla jako překladatelka odborných textů. Na posty nových členů rady SPoD-ISA kandidovali a byli zvoleni: Bc. Barbora Vojáčková, DiS., Ing. Rostislav Vodička a Jan Forejt. Vítáme nové tváře a přejeme mnoho sil, elánu a zdařilých projektů!

Děkujeme všem za účast!

 

MČR ve stromolezení 2011, Jihlava:

Tisk

Fotografie z 11. mistrovství ČR ve stromolezení

Fotografie ze 3. cyklojízdy na podporu stromů a arboristiky


VÝSLEDKY MISTROVSTVÍ SVĚTA VE STROMOLEZENÍ 2011, Australia, Sydney. David Stejskal obsadil 32 místo! Další výsledky ke stažení
Etický kodex - nový dokument schválený na výročním setkání členů SPoD-ISA 25. 8.2009 v Turnově
 

Nové trendy - Postupné kácení a spouštění - prezentace

Tisk

Lanové systémy - prezentace:

http://public.iwork.com/document/?a=p53318796&d=Rigging_pub.key

 

Další zdroje informací:

"Tree Climber's Companion", by Jeff Jepson, available in German from Drayer or Freeworker or in English from Treeworker or Sherrill Tree

"The Art and Science of Practical Rigging", by Sharon Lillly, Pete Donzelli et al., Publisher: International Society of Arboriculture, ISBN-10: 1881956288 or
ISBN-13: 978-1881956280, available from Sherrill Tree or directly from ISA

"On Rope", by Alan Padget and Bruce Smith, Vertical Section National Speleological Society; ISBN-10: 0961509325 or ISBN-13: 978-0961509323

"Baumknoten: für Kletterer + Bodenleute", by Dirk Lingens, schlau verlag; ISBN-10: 3981041704 or ISBN-13: 978-3981041705

 

Publikace o uvedeném výzkumu:

HSE/ Forestry Commission research publication "Evaluation of current rigging and dismantling practices used in arboriculture":

http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr668.pdf

 

Distributoři:

Drayer: www.drayer.de
Freeworker: www.freeworker.de
Treeworker: www.treeworker.co.uk
Honey Brothers: www.honeybros.co.uk
Sherrill Tree: www.sherrilltree.com

Výrobci:

DMM International: www.dmmindustrial.com
Teufelberger: http://www.teufelberger.com/index.php?id=16

 

 

Studentská arboristická konference - Mělník - prezentace

Tisk

Prezentace o historii stromolezectví:

http://public.iwork.com/document/?a=p53318796&d=History_of_Treeclimbing_pub.key

 

Prezentace "Tak silný jako nejslabší článek":

http://public.iwork.com/document/?a=p53318796&d=As_strong_as_the_weakest_link_first_part__2011.key

 

Výpomoc s přípravami závodů v Polsku

Tisk

2. října, Wroclav, Polskopolsko_2009

SPoD - ISA plánuje pomoc polským arboristům s přípravou závodů. Nejedná se o závody jako takové. Půjde zejména o organizační zajištění a zjištění, zda bude možné příští rok závody uspořádat. Během dne proběhne (možná v soutěžním duchu), jedna ukázková maximálně dvě disciplíny, které si všichni budou moci vyzkoušet (práce v koruně, záchrana zraněného).
Budeme rádi, pokud máte zájem se zúčastnit.

POZVÁNKA (v polském jazyce)

 

Ubytování, strava a příklady cen v místě (každý si hradí sám):

Blízký zámek: 65 zł  (se s nídaní za 85zł)
Vlastní stan: 10zł
Oběd v zámecké restauraci: 35 zł
Teplá večeře: 30zł

 

 

Hledáme dobrovolníky

Tisk

etcc_dobrovolnici

Celý článek...
 

Nové logo SPoD-ISA

Tisk

O novém logu SPoD - ISA, se rozhodlo 24.8.2009 v Turnově, na výročním setkání členů Sekce péče o dřeviny - ISA. Na obrázcích pod textem si můžete prohlédnout dva nejžhavější kandidáty - návrhy, přičemž vítězným logem se stal návrh loga č.1. Logo bude ještě graficky upraveno a poté Vám ho poskytneme na stránkách ke stažení aby jste ho mohli použít pro vlastní prezentaci.

 

logo_spod_1ii logo_spod_2ii
1. 2.
 

9. mistrovství ve stromolezení - výsledky

Tisk
Přečtěte si celý článek zde
 

Etický kodex

Tisk
Vzhledem k tomu, že certifikát ETW během poslední doby nabývá stále více na významu, byl k němu na výročním setkání členů Sekce péče o dřeviny-ISA dne 25.8.2009 schválen etický kodex. Ten zavazuje svými pravidly všechny certifikované arboristy v ČR a v brzké době se pod něj na našich stránkách také budou moci podepsat také necertifikovaní členové SPoD-ISA.
 

ETCC 2010 v České republice!

Tisk

Mistrovství Evropy ve stromolezení 2010

pruhonice_090618
I. Staňa, R. Tompkins s dcerou, D. Hora a J. Svárovský

Když jsme odjížděli v červnu do Švédska na Mistrovství Evropy ve stromolezení, netušili jsme, jak výbornou zprávu povezeme zpátky domů. V průběhu závodů se setkali s Jimem Skierou, výkonným ředitelem ISA. Jim nám oznámil, že mají komplikaci s místem pro příští závody. Původně se měly uskutečnit v Německu, ale tamní chapter je nyní časově zaneprázdněn a tak se pořádání takhle velké akce vzdal. Následně nám nabídnul, jestli se nechceme ucházet o uvolněné pořadatelství.

Celý článek...
 

ETCC Malmö 2009

Tisk
Mistrovství Evropy ve stromolezení 2009

Letošní mistrovství Evropy ve stromolezení se uskutečnilo 12.- 13. 6. ve švédském Malmö. Když bylo loni v Turíně vyhlášeno Malmö jako dějiště dalších závodů, nepřijala to česká stromolezecká obec s nadšením. Do Švédska je to daleko, cestu navíc prodlužuje a prodražuje trajekt, nebo soustava mostů. Přesto se ji odhodlala podstoupit početná skupina arboristů.

Celý článek...
 

Nové webové stránky SPoD-ISA

Tisk
Vítáme Vás na našich nových webových stránkách!

Jsou modernější a přehlednější. Uvědomujeme si, že původní webové stránky SPoD-ISA již dlouhou dobu nestačili potřebám jak našich členů tak i ostatních zájemců o arborisku a arboristické služby. Přibyla loga ke stažení pro členy ISA i pro certifikované arboristy, které jmenovaní mohou využít k vlastní prezentaci.

Protože Sekce péče o dřeviny - ISA je odbornou sekcí Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanského sdružení, jsou stránky těchto dvou subjektů navzájem propojeny (např. společný e-obchod s publikacemi nebo kalendář akcí). To je i důvod proč mají velmi podobný vzhled.