Navigace: Domů PRO VEŘEJNOST Pravidla certifikace ETW

Pravidla certifikace ETW

Tisk

Základní pravidla certifikační zkoušky "European Treeworker" byla vytvořena a schválena  Evropskou arboristickou komisí (European arboricultural council, EAC). Tato komise má jako jediná též právo tato pravidla dle potřeby měnit a aktualizovat.

 

Základní pravidla certifikační zkoušky :

 1. Cíl certifikační zkoušky
 2. Zkušební komise
 3. Podmínky zápisu na zkoušku
 4. Zkušební požadavky
 5. Úspěšné složení certifikační zkoušky
 6. Doba platnosti certifikátu a opakování zkoušky (recertifikace)

 1.Cíl certifikační zkoušky

EAC zastoupený národními organizacemi, které jej tvoří, nabízí možnost odborně se kvalifikovat jako "European Treeworker" úspěšným složením certifikační zkoušky. Cílem certifikační zkoušky je ověřit znalosti a dovednosti, které musí uchazeči předvést v souladu s osnovou certifikačního programu. Úspěšní uchazeči mohou používat titul "Certified European Treeworker" a jejich dokladem o dosažené odborné způsobilosti je certifikační listina v anglickém jazyce).

2.Zkušební komise

Zkušební komise je složena z představitelů:

 • EAC jako mezinárodních inspektorů certifikační zkoušky
 • SPoD-ISA jako národních inspektorů certifikační zkoušky společně s představiteli:
 • veřejných vzdělávacích institucí
 • soukromých, samosprávných a státních subjektů
 • Českého úřadu bezpečnosti práce

 

Při samotné zkoušce je vždy jeden uchazeč o certifikát ETW a dva komisaři ETW. Jsou dvě výjimky a to při písemném testu a při poznávání dřevin, kdy může být (ale nemusí) pouze jeden komisař.


 3.Podmínky zápisu

Certifikační program je otevřeným vzdělávacím systémem, jehož zkoušku mohou složit ti, kteří mají dostatek znalostí a dovedností k provedení prací zmíněných v osnově certifikačního programu. Teoretické otázky jsou na úrovni vědomostí

Zkušební komise je jediným výkonným orgánem rozhodujícím o připuštění uchazeče k certifikační zkoušce, přičemž nikdo nemá absolutní nárok na vstup na zkoušku.

 

Uchazeči jsou povinni splnit následující podmínky zápisu na zkoušku (součástí čestného prohlášení v přihlášce nebo kopií k přihlášce):

 • Prokázat, že jsou zdravotně, fyzicky a duševně schopni vykonávat bezpečně práci definovanou v osnově certifikačního programu
 • Uchazeči musí být vyškoleni v práci ve výškách a nad volnou hloubkou a vlastnit osvědčení o odborné způsobilosti k této práci dle platných evropských a národních předpisů a platné legislativy
 • Prokázat absolvování kurzu poskytování první pomoci
 • Prokázat se platným oprávněním či licencí pro práci s motorovými řetězovými pilami dle platných státních předpisů
 • Uchazeči musí prokázat alespoň jeden rok praxe v oboru péče o stromy, včetně stromolezeckých dovedností
 • Veškeré vybavení uchazeče musí procházet pravidelnou periodickou prohlídkou (revizí). Uchazeč se musí prokázat platným potvrzením.

 Uchazeči si musí opatřit veškeré nezbytné vybavení a osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou v souladu s platnými bezpečnostními požadavky vyplývajícími z příslušných předpisů našeho státu a v souladu se směrnicí EAC o bezpečnosti práce ve stromech.

Zkušební komise je zplnomocněna provést přísnou inspekci vybavení uchazeče dle výše zmíněných předpisů.

 4.Certifikační zkouška a zkušební požadavky

Certifikační zkouška je jedno nebo dvoudenní událostí (většinou stačí jeden den, podle počtu přihlášených). Zkouška certifikace ETW je rozdělena do dvou částí. Pokud uchazeč některou z těchto neudělá, tak ji musí opakovat, aby mohl úspěšně ukončit certifikaci ETW.

 

A) Části teoretické

 1. Písemný test
 2. Determinace dřevin
 3. Ústní zkouška

B) Části praktické

 1. Stromolezecká zkouška a práce v koruně (+diskuse)
 2. Simulace číslo 1 – volitelná
 3. Simulace číslo 2 – volitelná
 4. Simulace číslo 3 – záchrana zraněného

 

 • Uchazeči o ETW nesmějí po celou dobu certifikace používat mobilní telefony
 • Komisaři ETW nesmějí používat mobilní telefony po dobu zkoušky
 • Uchazeči o ETW nesmějí podávat rozhovor nebo hovořit s kolemjdoucími

 

 A)TEORETICKÁ ČÁST zabírá okolo 1/3 zkušebního času. Je složena ze tří částí:

 

4.1.        PÍSEMNÝ TEST,

Písemný test obsahuje 30 testových otázek (60% bodů z bodování celého testu) se čtyřmi odpověďmi,  z nichž alespoň jedna je  vždy správná (tzn. že i všechny odpovědi mohou zastávat pravdivá tvrzení).  Dále obsahuje 8 (40% bodů z bodování celého testu) otevřených otázek, na něž uchazeč svými slovy odpovídá. Písemný test trvá max 60 min

 

4.2.        DETERMINACE DŘEVIN (vzorky dřevin v učebně, klasická „poznávačka“)

K determinaci bude připraveno 15 vzorků (listnáče i jehličiny). Nutné poznat minimálně 10 z nich. Hodnoceny budou:  rod, druh latinsky a rod česky vždy po 1 bodu = celkem tedy za jeden vzorek 3 body maximálně.

 

4.3.        ÚSTNÍ ZKOUŠKA složená ze 3 otázek,trvající okolo 20 min

 

Zkušební témata u teoretické části (písemné i ústní) zkoušky jsou:

 • růst a vývoj stromů
 • základní fyziologické funkce stromů
 • stavba, vlastnosti a věková stadia stromů
 • determinace významných taxonů dřevin
 • hodnocení zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti stromů
 • stanovištní podmínky a jejich vliv na růst a vývoj stromů
 • výběr stromů pro trvalá stanoviště a kvalita školkařského materiálu
 • ochrana přírody a jejích zdrojů v souvislosti s péčí o stromy
 • základní choroby a škůdci stromů
 • základní činnosti péče o stromy, zejména

-            výsadba a přesadba stromů

-            ochrana stromů při stavební činnosti

-            statické zajištění stromů, zejména vázání korun

-            ošetření mechanických poranění stromů

-            konzervační ošetření stromů

-            řez stromů

-            metody kácení stromů

 • lezecké vybavení (POZ), materiál, stroje a používané nářadí při péči o stromy (např. výsuvné žebříky, manipulační plošiny, pařezové frézy, drtiče větví atd., dále typy lezeckého vybavení atp.)
 • BOZP předpisy, technické normy a jiné významné právní normy a předpisy v péči o stromy, směrnice EAC "Zásady bezpečnosti práce ve stromech", zásady bezpečností osob v pracovním prostoru a organizace práce
 • historie oboru a významných profesní organizací u nás i ve světě

 

 B)PRAKTICKÁ ČÁST zabírá 2/3 veškerého zkušebního času. Je složa ze tří částí:

 

Stromolezecká zkouška se zahajuje se kontrolou vybavení. Před vstupem do ohraničeného prostoru kolem „zkouškového“ stromu, si ještě může vybavení vyměnit, po vstupu do prostoru již výměna možná není.

 

4.4.        STROMOLEZECKÉ ZKOUKŠKY A PRÁCE VE STROMĚ POMOCÍ STROMOLEZECKÉ LANOVÉ TECHNIKY

 • Stromolezecká zkouška se skládá ze tří zákroků v koruně stromu, které musí být správně vyřešeny za použití odpovídající stromolezecké techniky.
 • Stromy budou vysoké minimálně 15 metrů.
 • Uchazeč samozřejmě i na zkoušce potřebuje dolňáka při práci ve stromě. Uchazeči si dolňáka simulují navzájem a práce dolňáka je také hodnocena jako součást zkoušky. Součást zkoušky je také správná komunikace mezi stromolezcem a dolňákem.
 • Prostor pro práci ve stromě musí být dostatečně ohraničen a to „dolňákem“.
 • Při řezu je zapotřebí, aby kandidát uřízl min. 4 suché a 4 živé větve
 • Chůze po větvích je nutná minimálně do vzdálenosti 2/3 nejdelší větve na stromě, ale minimálně 4 metry od kmene
 • Maximální časový limit je 60 minut, z toho 30 minut je nutné strávit řezáním větví (v různých částech koruny stromu)
 • Pro zkoušení „dolňáka“ cca 15 minut
 • Diskuse o provedené práci lezce ve stromě (po stromolezecké zkoušce) o praktických aspektech daných zákroků, trvající cca 15 min.

 

4.5., 4.6. a 4.7. SIMULACE Č.1, 2 NEBO 3

Dvě simulované situace jsou dopředu neznámé (účastníci se je dozvědí až na místě), třetí simulací je vždy záchrana zraněného.  

 

Okruhy prvních dvou simulací:

 • Řez stromů
 • Zajištění korun stromů – vazby
 • Vizuální hodnocení stavu stromů
 • Výsadba stromů
 • Přesadba vzrostlých stromů
 • Teoretické kácení stromů (zde je výjimka a simulace je hodnocena pouze podle teoretických znalostí)

Čas na simulace 1 a 2 min 15 min. a max 30 min. Na simulaci 3 (záchrana zraněného) max. 30 min.

 

(Testové otázky, otázky pro ústní zkoušku a jednotlivé úkoly pro uchazeče v praktické části zkoušky jsou vybírány národními inspektory zkušební komise z databanky otázek a praktických úkolů certifikační zkoušky.)

 

Zkušební témata u praktické části zkoušky jsou souhrnně tedy:

 • inspekce stromu před vlastním výstupem do koruny stromu
 • metody výstupu, práce a sestupu z koruny stromu
 • praktické ukázky

-            výsadby a přesadby stromů

-            řezu v korunách stromů

-            vázání korun

-            ošetření poranění dřeva a kůry

-            ochrany kořenové i nadzemní části stromů při stavební činnosti

-            ošetření poranění dřeva a kůry v kořenové zóně

-            zlepšení stanovištních podmínek stromů

-            postupného kácení stromů

 • kontrola požadovaného technického a stromolezeckého vybavení zkoušeného
 • vizuální hodnocení vitality a provozní bezpečnosti stromů v terénu
 • determinace nejdůležitějších chorob a škůdců stromů a ukázky jejich ochrany

 

5.ÚSPĚŠNÉ SLOŽENÍ CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKY

Uchazeči budou posuzováni jako úspěšně absolvující zkoušku v případě, že dosáhnou minimálně 50% úspěšnosti v každé z jednotlivých částí zkoušky. Výjimkou je determinace dřevin, kde musí být úspěšnost 67%.

 

Neuspějí-li uchazeči v některých částech zkoušky, mohou tyto opakovat ještě ve dvou opravných pokusech v následujících dvou letech. Po uplynutí této doby musí zkoušku opakovat celou znova.

 

Zkušební komise si vyhrazuje právo okamžitě přerušit zkoušku uchazeče, dopustí-li se vážného přestupku vůči předpisům o bezpečnosti práce a způsobí tak vážné ohrožení zdraví či života svého nebo ostatních osob v bezprostředním okolí. V takovém případě uchazeč nesloží svou zkoušku a musí ji celou bezpodmínečně znova opakovat v jiném termínu.

6.DOBA PLATNOSTI CERTIFIKÁTU A OPAKOVÁNÍ ZKOUŠKY

Certifikát "Evropský arborista" má omezenou platnost po dobu tří let, po jejich uplynutí platnost vyprší. Lze ji obnovit tzv. recertifikací. Recertifikaci stromolezec získá splněním požadavků recertifikace.

Průběh zkoušky a její podmínky jsou připraveny a prováděny Evropskou arboristickou radou a budou jí pravidelně aktualizovány a doplňovány.

 PRAVIDLA CERTIFIKACE (pdf)